Rakennusinventointi

Rakennusinventointi

Kunnat laativat asema- ja yleiskaavoja alueille, joissa voi olla kulttuuriympäristöarvoja. Inventointi antaa puolueettoman selvityksen alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista.
Kulttuuriympäristöohjelmien laadinta perustuu usein edellä mainittuihin inventointiaineistoihin.
Inventointiin liittyy valokuvaukset, maastokäynnit, haastattelut, arvioinnit, museoarkistoihin perehtymiset ja aineiston kokoaminen. Inventointi tehdään yleensä kunnan, maakuntamuseon, kylätoimikuntien ja asukkaiden yhteistyönä.